Currently TXing
Time (Europe/London) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
CPU-Temperature CPU-Frequency System-Load CPU-Usage Uptime Idle
29.693 °C 1800 MHz 30 %
0.8%
1 day, 4 hrs, 28 mins, 9 s 1 day, 2 hrs, 57 mins, 31 s
Connected YSFGateways
Reporting Time (Europe/London) Callsign
2022-05-26 17:56:26 MØJKT
2022-05-26 17:56:26 YCS53Ø-79
2022-05-26 17:56:26 MØHYE
2022-05-26 17:56:26 GB3CF
2022-05-26 17:56:26 VK2YG
2022-05-26 17:56:26 M7LCB
2022-05-26 17:56:26 M6DJK
2022-05-26 17:56:26 GB7PT
2022-05-26 17:56:26 MØWHU
2022-05-26 17:56:26 M7PJS
2022-05-26 17:56:26 M7TEH
2022-05-26 17:56:26 G7BPG
2022-05-26 17:56:26 M7KBT
2022-05-26 17:56:26 M7TXK
2022-05-26 17:56:26 MØJZX
2022-05-26 17:56:26 2EØKBZ
2022-05-26 17:56:26 M3HXW
2022-05-26 17:56:26 GØHMX
2022-05-26 17:56:26 M7USL
2022-05-26 17:56:26 MØKVX
2022-05-26 17:56:26 G7EPL
Last Heard List
Time (Europe/London) Callsign Target Gateway Dur (s)
2022-05-26 17:57:00MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 17:39:08F5DANALL MØJKT 4
2022-05-26 17:35:13M7LCBALL MØJKT 29
2022-05-26 17:26:04WB9RXKALL MØJKT 3
2022-05-26 16:34:572MØOQRALL MØJKT 0
2022-05-26 16:27:342EØUNEALL GB3CF 6
2022-05-26 16:27:132EØTWNALL GB3CF 2
2022-05-26 16:04:18G7EPLALL G7EPL 1
2022-05-26 16:02:56G7RUPALL MØJKT 3
2022-05-26 15:43:06MB6CFALL YCS53Ø-79 1
2022-05-26 15:27:00AB5WXALL MØJKT 1
2022-05-26 13:17:12M6EDMALL M6EDM 1
2022-05-26 12:31:582EØKBZALL MØJKT 4
2022-05-26 12:20:51M7ATA ALANALL GB3CF 1
2022-05-26 12:04:30F5PSRALL F5ZOJ 2
2022-05-26 11:29:51GØHMXALL GØHMX 0
2022-05-26 09:23:12MØWNFALL MØJKT 1
2022-05-26 08:39:58MØBPYALL MØJKT 0
2022-05-26 06:32:36AB5WX-NICK*****EA7wG AB5WX 2
2022-05-26 04:07:07ZL1RICALL MØJKT 1
2022-05-26 03:18:00ZL2JTDALL ZL2JTD 1
Todays Heard List
Time (Europe/London) Callsign Target Gateway Dur (s)
2022-05-26 17:57:00MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 17:56:42MØJKTALL MØJKT 16
2022-05-26 17:56:30MØJKTALL MØJKT 2
2022-05-26 17:54:38MØJKTALL MØJKT 31
2022-05-26 17:54:29MØJKTALL MØJKT 4
2022-05-26 17:54:09MØJKTALL MØJKT 17
2022-05-26 17:54:03MØJKTALL MØJKT 4
2022-05-26 17:53:55MØJKTALL MØJKT 7
2022-05-26 17:53:47MØJKTALL MØJKT 8
2022-05-26 17:53:40MØJKTALL MØJKT 5
2022-05-26 17:53:34MØJKTALL MØJKT 5
2022-05-26 17:53:28MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 17:53:23MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 17:53:02MØJKTALL MØJKT 5
2022-05-26 17:52:06MØJKTALL MØJKT 56
2022-05-26 17:51:59MØJKTALL MØJKT 6
2022-05-26 17:51:53MØJKTALL MØJKT 5
2022-05-26 17:49:37MØJKTALL MØJKT 6
2022-05-26 17:48:28MØJKTALL MØJKT 2
2022-05-26 17:48:23MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 17:46:40MØJKTALL MØJKT 2
2022-05-26 17:46:35MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 17:43:54MØJKTALL MØJKT 4
2022-05-26 17:40:56MØJKTALL MØJKT 8
2022-05-26 17:39:27MØJKTALL MØJKT 2
2022-05-26 17:39:22MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 17:39:13MØJKTALL MØJKT 4
2022-05-26 17:39:08F5DANALL MØJKT 4
2022-05-26 17:37:08MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 17:35:43MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 17:35:13M7LCBALL MØJKT 29
2022-05-26 17:35:04MØJKTALL MØJKT 5
2022-05-26 17:35:01MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 17:34:26M7LCBALL MØJKT 31
2022-05-26 17:34:03MØJKTALL MØJKT 12
2022-05-26 17:33:56MØJKTALL MØJKT 6
2022-05-26 17:33:37MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 17:33:33MØJKTALL MØJKT 2
2022-05-26 17:33:15MØJKTALL MØJKT 17
2022-05-26 17:32:33MØJKTALL MØJKT 7
2022-05-26 17:32:26MØJKTALL MØJKT 6
2022-05-26 17:31:53MØJKTALL MØJKT 4
2022-05-26 17:31:35MØJKTALL MØJKT 17
2022-05-26 17:27:59MØJKTALL MØJKT 2
2022-05-26 17:27:48MØJKTALL MØJKT 4
2022-05-26 17:26:04WB9RXKALL MØJKT 3
2022-05-26 17:20:59MØJKTALL MØJKT 24
2022-05-26 17:18:20MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 17:13:55MØJKTALL MØJKT 2
2022-05-26 17:11:47MØJKTALL MØJKT 6
2022-05-26 17:11:02MØJKTALL MØJKT 20
2022-05-26 17:10:33MØJKTALL MØJKT 29
2022-05-26 17:10:22MØJKTALL MØJKT 10
2022-05-26 17:10:03MØJKTALL MØJKT 16
2022-05-26 17:09:34MØJKTALL MØJKT 28
2022-05-26 17:08:47MØJKTALL MØJKT 44
2022-05-26 17:08:33MØJKTALL MØJKT 12
2022-05-26 17:07:58MØJKTALL MØJKT 34
2022-05-26 17:07:11MØJKTALL MØJKT 39
2022-05-26 17:07:02MØJKTALL MØJKT 7
2022-05-26 17:06:14MØJKTALL MØJKT 48
2022-05-26 17:06:03MØJKTALL MØJKT 6
2022-05-26 17:05:07MØJKTALL MØJKT 55
2022-05-26 17:05:03MØJKTALL MØJKT 2
2022-05-26 17:04:46MØJKTALL MØJKT 16
2022-05-26 17:04:28MØJKTALL MØJKT 15
2022-05-26 17:04:14MØJKTALL MØJKT 12
2022-05-26 17:04:03MØJKTALL MØJKT 8
2022-05-26 17:03:44MØJKTALL MØJKT 18
2022-05-26 17:01:59MØJKTALL MØJKT 20
2022-05-26 17:01:44MØJKTALL MØJKT 15
2022-05-26 17:01:00MØJKTALL MØJKT 43
2022-05-26 17:00:57MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 17:00:52MØJKTALL MØJKT 5
2022-05-26 17:00:36MØJKTALL MØJKT 16
2022-05-26 17:00:33MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 17:00:30MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 17:00:27MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 17:00:15MØJKTALL MØJKT 11
2022-05-26 17:00:02MØJKTALL MØJKT 12
2022-05-26 16:59:50MØJKTALL MØJKT 12
2022-05-26 16:59:20MØJKTALL MØJKT 29
2022-05-26 16:58:35MØJKTALL MØJKT 45
2022-05-26 16:58:24MØJKTALL MØJKT 11
2022-05-26 16:58:06MØJKTALL MØJKT 18
2022-05-26 16:58:03MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 16:57:19M7LCBALL MØJKT 42
2022-05-26 16:57:10MØJKTALL MØJKT 2
2022-05-26 16:57:02MØJKTALL MØJKT 7
2022-05-26 16:56:59MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 16:56:52MØJKTALL MØJKT 6
2022-05-26 16:56:49MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 16:56:45MØJKTALL MØJKT 4
2022-05-26 16:56:36MØJKTALL MØJKT 8
2022-05-26 16:56:32MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 16:55:36M7LCBALL MØJKT 56
2022-05-26 16:55:23MØJKTALL MØJKT 4
2022-05-26 16:55:16MØJKTALL MØJKT 6
2022-05-26 16:55:07MØJKTALL MØJKT 8
2022-05-26 16:55:04MØJKTALL MØJKT 2
2022-05-26 16:54:59MØJKTALL MØJKT 4
2022-05-26 16:54:49MØJKTALL MØJKT 9
2022-05-26 16:54:42MØJKTALL MØJKT 7
2022-05-26 16:53:59M7LCBALL MØJKT 39
2022-05-26 16:53:47MØJKTALL MØJKT 6
2022-05-26 16:53:42MØJKTALL MØJKT 4
2022-05-26 16:53:27MØJKTALL MØJKT 15
2022-05-26 16:52:57M7LCBALL MØJKT 27
2022-05-26 16:52:40MØJKTALL MØJKT 10
2022-05-26 16:52:32MØJKTALL MØJKT 8
2022-05-26 16:52:25MØJKTALL MØJKT 7
2022-05-26 16:52:09M7LCBALL MØJKT 15
2022-05-26 16:52:02MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 16:51:57MØJKTALL MØJKT 5
2022-05-26 16:51:46MØJKTALL MØJKT 5
2022-05-26 16:51:36M7LCBALL MØJKT 9
2022-05-26 16:51:15MØJKTALL MØJKT 2
2022-05-26 16:51:03M7LCBALL MØJKT 9
2022-05-26 16:50:39MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 16:50:28M7LCBALL MØJKT 6
2022-05-26 16:50:22M7LCBALL MØJKT 1
2022-05-26 16:50:17MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 16:50:10MØJKTALL MØJKT 7
2022-05-26 16:50:05M7LCBALL MØJKT 1
2022-05-26 16:48:29MØJKTALL MØJKT 7
2022-05-26 16:46:20MØJKTALL MØJKT 4
2022-05-26 16:46:04MØJKTALL MØJKT 5
2022-05-26 16:41:51MØJKTALL MØJKT 2
2022-05-26 16:34:572MØOQRALL MØJKT 0
2022-05-26 16:27:45MØJKTALL MØJKT 4
2022-05-26 16:27:342EØUNEALL GB3CF 6
2022-05-26 16:27:22MØJKTALL MØJKT 10
2022-05-26 16:27:132EØTWNALL GB3CF 2
2022-05-26 16:26:522EØUNEALL GB3CF 12
2022-05-26 16:26:412EØUNEALL GB3CF 0
2022-05-26 16:26:09MØJKTALL MØJKT 5
2022-05-26 16:25:592EØUNEALL GB3CF 1
2022-05-26 16:25:31MØJKTALL MØJKT 12
2022-05-26 16:25:06MØJKTALL MØJKT 10
2022-05-26 16:18:47MØJKTALL MØJKT 2
2022-05-26 16:16:01MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 16:10:15MØJKTALL MØJKT 4
2022-05-26 16:10:09MØJKTALL MØJKT 5
2022-05-26 16:09:49MØJKTALL MØJKT 9
2022-05-26 16:04:18G7EPLALL G7EPL 1
2022-05-26 16:02:56G7RUPALL MØJKT 3
2022-05-26 16:02:35MØJKTALL MØJKT 10
2022-05-26 16:02:07MØJKTALL MØJKT 4
2022-05-26 16:01:54MØJKTALL MØJKT 12
2022-05-26 16:01:32MØJKTALL MØJKT 19
2022-05-26 16:00:55MØJKTALL MØJKT 37
2022-05-26 16:00:12MØJKTALL MØJKT 41
2022-05-26 16:00:02MØJKTALL MØJKT 8
2022-05-26 15:59:52MØJKTALL MØJKT 10
2022-05-26 15:59:38MØJKTALL MØJKT 12
2022-05-26 15:59:07MØJKTALL MØJKT 10
2022-05-26 15:50:37MØJKTALL MØJKT 5
2022-05-26 15:44:31MØJKTALL MØJKT 4
2022-05-26 15:44:06MØJKTALL MØJKT 7
2022-05-26 15:43:48MØJKTALL MØJKT 10
2022-05-26 15:43:42MØJKTALL MØJKT 5
2022-05-26 15:43:33MØJKTALL MØJKT 5
2022-05-26 15:43:16MØJKTALL MØJKT 14
2022-05-26 15:43:12MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 15:43:07MØJKTALL MØJKT 5
2022-05-26 15:43:06MB6CFALL YCS53Ø-79 1
2022-05-26 15:42:42MØJKTALL MØJKT 24
2022-05-26 15:42:16MØJKTALL MØJKT 25
2022-05-26 15:42:06MØJKTALL MØJKT 8
2022-05-26 15:41:42MØJKTALL MØJKT 21
2022-05-26 15:41:32MØJKTALL MØJKT 9
2022-05-26 15:41:13MØJKTALL MØJKT 16
2022-05-26 15:40:46MØJKTALL MØJKT 23
2022-05-26 15:40:36MØJKTALL MØJKT 8
2022-05-26 15:40:25MØJKTALL MØJKT 8
2022-05-26 15:40:02MØJKTALL MØJKT 13
2022-05-26 15:39:35MØJKTALL MØJKT 27
2022-05-26 15:39:12MØJKTALL MØJKT 21
2022-05-26 15:38:41MØJKTALL MØJKT 30
2022-05-26 15:38:32MØJKTALL MØJKT 5
2022-05-26 15:38:12MØJKTALL MØJKT 20
2022-05-26 15:38:02MØJKTALL MØJKT 9
2022-05-26 15:37:32MØJKTALL MØJKT 30
2022-05-26 15:37:12MØJKTALL MØJKT 20
2022-05-26 15:36:49MØJKTALL MØJKT 22
2022-05-26 15:36:32MØJKTALL MØJKT 15
2022-05-26 15:36:12MØJKTALL MØJKT 20
2022-05-26 15:35:59MØJKTALL MØJKT 12
2022-05-26 15:35:41MØJKTALL MØJKT 15
2022-05-26 15:35:32MØJKTALL MØJKT 8
2022-05-26 15:35:12MØJKTALL MØJKT 20
2022-05-26 15:35:02MØJKTALL MØJKT 9
2022-05-26 15:34:32MØJKTALL MØJKT 30
2022-05-26 15:34:17MØJKTALL MØJKT 15
2022-05-26 15:33:42MØJKTALL MØJKT 30
2022-05-26 15:33:30MØJKTALL MØJKT 11
2022-05-26 15:32:50MØJKTALL MØJKT 32
2022-05-26 15:32:27MØJKTALL MØJKT 15
2022-05-26 15:32:14MØJKTALL MØJKT 5
2022-05-26 15:31:05MØJKTALL MØJKT 13
2022-05-26 15:27:36MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 15:27:00AB5WXALL MØJKT 1
2022-05-26 15:26:18MØJKTALL MØJKT 5
2022-05-26 15:17:12MØJKTALL MØJKT 2
2022-05-26 15:14:48MØJKTALL MØJKT 5
2022-05-26 15:04:17AB5WXALL MØJKT 2
2022-05-26 15:01:20WB9RXKALL MØJKT 3
2022-05-26 15:00:14MØJKTALL MØJKT 2
2022-05-26 14:55:44MØJKTALL MØJKT 8
2022-05-26 14:53:59MØJKTALL MØJKT 2
2022-05-26 14:52:16AB5WXALL MØJKT 1
2022-05-26 14:47:02MØJKTALL MØJKT 15
2022-05-26 14:46:57MØJKTALL MØJKT 5
2022-05-26 14:46:34MØJKTALL MØJKT 20
2022-05-26 14:46:02MØJKTALL MØJKT 29
2022-05-26 14:45:30MØJKTALL MØJKT 32
2022-05-26 14:45:08MØJKTALL MØJKT 20
2022-05-26 14:44:23MØJKTALL MØJKT 42
2022-05-26 14:44:02MØJKTALL MØJKT 19
2022-05-26 14:43:41MØJKTALL MØJKT 21
2022-05-26 14:43:12MØJKTALL MØJKT 26
2022-05-26 14:43:02MØJKTALL MØJKT 6
2022-05-26 14:42:34MØJKTALL MØJKT 21
2022-05-26 14:41:21MØJKTALL MØJKT 10
2022-05-26 14:41:15MØJKTALL MØJKT 4
2022-05-26 14:40:45MØJKTALL MØJKT 29
2022-05-26 14:39:26MØJKTALL MØJKT 18
2022-05-26 14:38:50MØJKTALL MØJKT 32
2022-05-26 14:38:36MØJKTALL MØJKT 11
2022-05-26 14:38:30MØJKTALL MØJKT 4
2022-05-26 14:38:02MØJKTALL MØJKT 26
2022-05-26 14:35:35MØJKTALL MØJKT 26
2022-05-26 14:35:02MØJKTALL MØJKT 29
2022-05-26 14:34:02MØJKTALL MØJKT 0
2022-05-26 14:33:45MØJKTALL MØJKT 17
2022-05-26 14:33:11MØJKTALL MØJKT 33
2022-05-26 14:31:29MØJKTALL MØJKT 37
2022-05-26 14:31:05MØJKTALL MØJKT 21
2022-05-26 14:29:49MØJKTALL MØJKT 9
2022-05-26 14:29:32MØJKTALL MØJKT 15
2022-05-26 14:29:24MØJKTALL MØJKT 8
2022-05-26 14:27:51MØJKTALL MØJKT 29
2022-05-26 14:27:03MØJKTALL MØJKT 45
2022-05-26 14:26:53MØJKTALL MØJKT 8
2022-05-26 14:26:30MØJKTALL MØJKT 22
2022-05-26 14:25:32MØJKTALL MØJKT 54
2022-05-26 14:25:02MØJKTALL MØJKT 29
2022-05-26 14:24:30MØJKTALL MØJKT 32
2022-05-26 14:24:02MØJKTALL MØJKT 26
2022-05-26 14:23:32MØJKTALL MØJKT 29
2022-05-26 14:22:53MØJKTALL MØJKT 39
2022-05-26 14:22:12MØJKTALL MØJKT 39
2022-05-26 14:21:55MØJKTALL MØJKT 14
2022-05-26 14:21:30MØJKTALL MØJKT 19
2022-05-26 14:21:02MØJKTALL MØJKT 26
2022-05-26 14:20:53MØJKTALL MØJKT 9
2022-05-26 14:20:12MØJKTALL MØJKT 37
2022-05-26 14:20:02MØJKTALL MØJKT 8
2022-05-26 14:19:57MØJKTALL MØJKT 5
2022-05-26 14:19:45MØJKTALL MØJKT 10
2022-05-26 14:19:37MØJKTALL MØJKT 6
2022-05-26 14:19:32MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 14:19:26MØJKTALL MØJKT 2
2022-05-26 14:19:22MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 14:19:11MØJKTALL MØJKT 8
2022-05-26 14:18:59MØJKTALL MØJKT 2
2022-05-26 14:18:46MØJKTALL MØJKT 2
2022-05-26 14:18:08MØJKTALL MØJKT 8
2022-05-26 14:18:02MØJKTALL MØJKT 2
2022-05-26 14:17:32MØJKTALL MØJKT 30
2022-05-26 14:17:04MØJKTALL MØJKT 28
2022-05-26 14:16:32MØJKTALL MØJKT 31
2022-05-26 14:16:02MØJKTALL MØJKT 30
2022-05-26 14:15:54MØJKTALL MØJKT 8
2022-05-26 14:14:37MØJKTALL MØJKT 13
2022-05-26 14:13:32MØJKTALL MØJKT 4
2022-05-26 14:13:15MØJKTALL MØJKT 17
2022-05-26 14:12:46MØJKTALL MØJKT 24
2022-05-26 14:12:31MØJKTALL MØJKT 12
2022-05-26 14:12:17MØJKTALL MØJKT 7
2022-05-26 14:11:33MØJKTALL MØJKT 31
2022-05-26 14:10:54MØJKTALL MØJKT 33
2022-05-26 14:10:15MØJKTALL MØJKT 37
2022-05-26 14:09:49MØJKTALL MØJKT 25
2022-05-26 14:09:32MØJKTALL MØJKT 9
2022-05-26 14:08:12MØJKTALL MØJKT 20
2022-05-26 14:07:45MØJKTALL MØJKT 16
2022-05-26 14:06:32MØJKTALL MØJKT 12
2022-05-26 14:06:15MØJKTALL MØJKT 17
2022-05-26 14:05:49MØJKTALL MØJKT 25
2022-05-26 14:03:40MØJKTALL MØJKT 4
2022-05-26 14:03:32MØJKTALL MØJKT 7
2022-05-26 14:03:27MØJKTALL MØJKT 5
2022-05-26 14:03:02MØJKTALL MØJKT 7
2022-05-26 14:02:45MØJKTALL MØJKT 16
2022-05-26 14:01:59MØJKTALL MØJKT 45
2022-05-26 14:01:32MØJKTALL MØJKT 23
2022-05-26 14:01:18MØJKTALL MØJKT 13
2022-05-26 14:01:01MØJKTALL MØJKT 17
2022-05-26 14:00:15MØJKTALL MØJKT 46
2022-05-26 13:59:53MØJKTALL MØJKT 21
2022-05-26 13:59:32MØJKTALL MØJKT 16
2022-05-26 13:59:02MØJKTALL MØJKT 29
2022-05-26 13:57:51MØJKTALL MØJKT 11
2022-05-26 13:57:32MØJKTALL MØJKT 17
2022-05-26 13:56:32MØJKTALL MØJKT 0
2022-05-26 13:56:15MØJKTALL MØJKT 17
2022-05-26 13:54:49MØJKTALL MØJKT 25
2022-05-26 13:54:32MØJKTALL MØJKT 11
2022-05-26 13:52:59MØJKTALL MØJKT 33
2022-05-26 13:51:22MØJKTALL MØJKT 32
2022-05-26 13:51:03MØJKTALL MØJKT 10
2022-05-26 13:50:56G7EPLALL G7EPL 1
2022-05-26 13:50:30MØJKTALL MØJKT 8
2022-05-26 13:50:16G7EPLALL G7EPL 0
2022-05-26 13:44:39MØJKTALL MØJKT 5
2022-05-26 13:41:08MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 13:39:08MØJKTALL MØJKT 5
2022-05-26 13:35:16MØJKTALL MØJKT 2
2022-05-26 13:34:16G7EPLALL G7EPL 1
2022-05-26 13:34:03G7EPLALL G7EPL 1
2022-05-26 13:32:49MØJKTALL MØJKT 14
2022-05-26 13:32:32MØJKTALL MØJKT 8
2022-05-26 13:32:13MØJKTALL MØJKT 19
2022-05-26 13:31:46MØJKTALL MØJKT 8
2022-05-26 13:31:27MØJKTALL MØJKT 8
2022-05-26 13:31:07MØJKTALL MØJKT 12
2022-05-26 13:30:56MØJKTALL MØJKT 5
2022-05-26 13:30:45MØJKTALL MØJKT 11
2022-05-26 13:30:02MØJKTALL MØJKT 39
2022-05-26 13:29:55MØJKTALL MØJKT 6
2022-05-26 13:29:12MØJKTALL MØJKT 38
2022-05-26 13:28:32MØJKTALL MØJKT 35
2022-05-26 13:28:02MØJKTALL MØJKT 29
2022-05-26 13:27:52MØJKTALL MØJKT 9
2022-05-26 13:27:44MØJKTALL MØJKT 5
2022-05-26 13:27:32MØJKTALL MØJKT 12
2022-05-26 13:27:02MØJKTALL MØJKT 30
2022-05-26 13:26:37MØJKTALL MØJKT 24
2022-05-26 13:26:33MØJKTALL MØJKT 4
2022-05-26 13:25:28MØJKTALL MØJKT 45
2022-05-26 13:24:40MØJKTALL MØJKT 43
2022-05-26 13:23:56MØJKTALL MØJKT 38
2022-05-26 13:23:17MØJKTALL MØJKT 37
2022-05-26 13:23:02MØJKTALL MØJKT 2
2022-05-26 13:22:50MØJKTALL MØJKT 11
2022-05-26 13:22:40MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 13:22:16MØJKTALL MØJKT 14
2022-05-26 13:17:12M6EDMALL M6EDM 1
2022-05-26 13:16:55M6EDMALL M6EDM 1
2022-05-26 13:16:19M6EDMALL M6EDM 0
2022-05-26 13:13:05MØJKTALL MØJKT 4
2022-05-26 13:06:30MØJKTALL MØJKT 4
2022-05-26 13:06:19MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 13:04:41MØJKTALL MØJKT 4
2022-05-26 13:04:10MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 13:03:39MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 13:02:18MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 13:01:05MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 12:59:02MØJKTALL MØJKT 4
2022-05-26 12:54:53MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 12:54:39MØJKTALL MØJKT 2
2022-05-26 12:47:53MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 12:43:42MØJKTALL MØJKT 2
2022-05-26 12:38:34MØJKTALL MØJKT 5
2022-05-26 12:35:28MØJKTALL MØJKT 2
2022-05-26 12:35:22MØJKTALL MØJKT 2
2022-05-26 12:31:582EØKBZALL MØJKT 4
2022-05-26 12:25:58MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 12:24:43MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 12:23:42MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 12:23:28MØJKTALL MØJKT 4
2022-05-26 12:20:51M7ATA ALANALL GB3CF 1
2022-05-26 12:18:54MØJKTALL MØJKT 11
2022-05-26 12:18:40MØJKTALL MØJKT 2
2022-05-26 12:18:23MØJKTALL MØJKT 8
2022-05-26 12:18:11M7LCBALL MØJKT 9
2022-05-26 12:17:49MØJKTALL MØJKT 12
2022-05-26 12:17:32MØJKTALL MØJKT 16
2022-05-26 12:17:15MØJKTALL MØJKT 16
2022-05-26 12:17:01MØJKTALL MØJKT 13
2022-05-26 12:16:44MØJKTALL MØJKT 17
2022-05-26 12:16:26MØJKTALL MØJKT 18
2022-05-26 12:15:59M7LCBALL MØJKT 23
2022-05-26 12:14:51MØJKTALL MØJKT 4
2022-05-26 12:14:38M7LCBALL MØJKT 10
2022-05-26 12:13:32MØJKTALL MØJKT 0
2022-05-26 12:13:02MØJKTALL MØJKT 29
2022-05-26 12:12:32MØJKTALL MØJKT 29
2022-05-26 12:12:27MØJKTALL MØJKT 4
2022-05-26 12:11:27M7LCBALL MØJKT 54
2022-05-26 12:11:02MØJKTALL MØJKT 18
2022-05-26 12:10:43MØJKTALL MØJKT 18
2022-05-26 12:10:13MØJKTALL MØJKT 30
2022-05-26 12:09:44M7LCBALL MØJKT 24
2022-05-26 12:09:36MØJKTALL MØJKT 4
2022-05-26 12:06:16MØJKTALL MØJKT 5
2022-05-26 12:06:11MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 12:04:30F5PSRALL F5ZOJ 2
2022-05-26 12:03:54F5PSRALL F5ZOJ 0
2022-05-26 12:03:30MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 12:01:06MØJKTALL MØJKT 4
2022-05-26 11:49:53MØJKTALL MØJKT 2
2022-05-26 11:43:30MØJKTALL MØJKT 15
2022-05-26 11:42:22M7LCBALL MØJKT 4
2022-05-26 11:42:02MØJKTALL MØJKT 16
2022-05-26 11:41:32MØJKTALL MØJKT 29
2022-05-26 11:40:51MØJKTALL MØJKT 40
2022-05-26 11:39:40M7LCBALL MØJKT 7
2022-05-26 11:38:58MØJKTALL MØJKT 37
2022-05-26 11:38:27M7LCBALL MØJKT 28
2022-05-26 11:38:10MØJKTALL MØJKT 13
2022-05-26 11:37:59M7LCBALL MØJKT 8
2022-05-26 11:37:40MØJKTALL MØJKT 16
2022-05-26 11:32:51MØJKTALL MØJKT 7
2022-05-26 11:32:33MØJKTALL MØJKT 8
2022-05-26 11:32:18MØJKTALL MØJKT 5
2022-05-26 11:31:50MØJKTALL MØJKT 2
2022-05-26 11:29:51GØHMXALL GØHMX 0
2022-05-26 11:28:22MØJKTALL MØJKT 5
2022-05-26 11:23:20MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 11:23:02MØJKTALL MØJKT 4
2022-05-26 11:18:22MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 11:14:29MØJKTALL MØJKT 4
2022-05-26 11:08:42MØJKTALL MØJKT 6
2022-05-26 11:07:38MØJKTALL MØJKT 4
2022-05-26 11:07:26MØJKTALL MØJKT 9
2022-05-26 11:07:13MØJKTALL MØJKT 12
2022-05-26 11:07:02MØJKTALL MØJKT 8
2022-05-26 11:06:44MØJKTALL MØJKT 17
2022-05-26 11:06:41MØJKTALL MØJKT 2
2022-05-26 11:06:13MØJKTALL MØJKT 27
2022-05-26 11:05:59MØJKTALL MØJKT 11
2022-05-26 11:05:50MØJKTALL MØJKT 4
2022-05-26 11:05:30MØJKTALL MØJKT 13
2022-05-26 11:04:55MØJKTALL MØJKT 7
2022-05-26 11:04:31MØJKTALL MØJKT 23
2022-05-26 11:04:12MØJKTALL MØJKT 19
2022-05-26 11:04:02MØJKTALL MØJKT 7
2022-05-26 11:03:34MØJKTALL MØJKT 27
2022-05-26 11:03:14MØJKTALL MØJKT 17
2022-05-26 11:02:15MØJKTALL MØJKT 59
2022-05-26 11:01:04MØJKTALL MØJKT 10
2022-05-26 11:01:01MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 11:00:33MØJKTALL MØJKT 28
2022-05-26 11:00:01MØJKTALL MØJKT 30
2022-05-26 10:59:32MØJKTALL MØJKT 29
2022-05-26 10:59:02MØJKTALL MØJKT 29
2022-05-26 10:58:33MØJKTALL MØJKT 28
2022-05-26 10:58:02MØJKTALL MØJKT 29
2022-05-26 10:57:15MØJKTALL MØJKT 46
2022-05-26 10:57:01MØJKTALL MØJKT 13
2022-05-26 10:56:15MØJKTALL MØJKT 46
2022-05-26 10:56:02MØJKTALL MØJKT 11
2022-05-26 10:55:07MØJKTALL MØJKT 54
2022-05-26 10:54:38MØJKTALL MØJKT 27
2022-05-26 10:54:19MØJKTALL MØJKT 16
2022-05-26 10:48:41MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 10:48:33MØJKTALL MØJKT 6
2022-05-26 10:42:10MØJKTALL MØJKT 5
2022-05-26 10:37:49MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 10:37:42MØJKTALL MØJKT 5
2022-05-26 10:37:32MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 10:37:21MØJKTALL MØJKT 5
2022-05-26 10:19:46MØJKTALL MØJKT 14
2022-05-26 10:19:35MØJKTALL MØJKT 5
2022-05-26 10:13:01MØJKTALL MØJKT 5
2022-05-26 10:12:54MØJKTALL MØJKT 7
2022-05-26 10:06:01MØJKTALL MØJKT 8
2022-05-26 10:05:53MØJKTALL MØJKT 6
2022-05-26 09:48:48MØJKTALL MØJKT 7
2022-05-26 09:48:16MØJKTALL MØJKT 8
2022-05-26 09:23:12MØWNFALL MØJKT 1
2022-05-26 09:22:35MØJKTALL MØJKT 4
2022-05-26 09:22:26MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 09:21:41MØJKTALL MØJKT 5
2022-05-26 09:11:13MØWNFALL MØJKT 0
2022-05-26 09:09:54MØWNFALL MØJKT 1
2022-05-26 09:09:41MØWNFALL MØJKT 0
2022-05-26 09:09:20MØWNFALL MØJKT 0
2022-05-26 09:07:25MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 09:03:18MØWNFALL MØJKT 1
2022-05-26 08:39:58MØBPYALL MØJKT 0
2022-05-26 08:39:35AB5WXALL MØJKT 3
2022-05-26 08:05:21MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 08:03:34AB5WXALL MØJKT 1
2022-05-26 08:00:23MØJKTALL MØJKT 2
2022-05-26 07:54:55MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 07:47:05MØJKTALL MØJKT 9
2022-05-26 07:46:49MØJKTALL MØJKT 2
2022-05-26 07:43:06MØJKTALL MØJKT 2
2022-05-26 07:43:00MØJKTALL MØJKT 5
2022-05-26 07:42:51MØJKTALL MØJKT 8
2022-05-26 07:35:26MØJKTALL MØJKT 2
2022-05-26 07:35:06MØJKTALL MØJKT 19
2022-05-26 07:28:26MØJKTALL MØJKT 5
2022-05-26 07:03:06MØJKTALL MØJKT 5
2022-05-26 06:48:29AB5WXALL MØJKT 1
2022-05-26 06:44:54MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 06:39:48MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 06:32:36AB5WX-NICK*****EA7wG AB5WX 2
2022-05-26 06:32:25AB5WX-NICK*****EA7wG AB5WX 2
2022-05-26 06:03:36MØJKTALL MØJKT 4
2022-05-26 06:03:16AB5WXALL MØJKT 1
2022-05-26 05:53:47MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 05:48:06MØJKTALL MØJKT 5
2022-05-26 05:39:34MØJKTALL MØJKT 4
2022-05-26 05:09:34AB5WXALL MØJKT 1
2022-05-26 05:09:13MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 05:09:09MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 05:06:45MØJKTALL MØJKT 2
2022-05-26 05:06:38MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 05:06:29MØJKTALL MØJKT 8
2022-05-26 05:03:19AB5WXALL MØJKT 1
2022-05-26 05:01:59AB5WXALL MØJKT 0
2022-05-26 04:58:44MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 04:55:28MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 04:55:15MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 04:55:05MØJKTALL MØJKT 4
2022-05-26 04:33:05MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 04:32:58MØJKTALL MØJKT 2
2022-05-26 04:26:10MØJKTALL MØJKT 2
2022-05-26 04:25:52MØJKTALL MØJKT 17
2022-05-26 04:21:40MØJKTALL MØJKT 7
2022-05-26 04:18:31MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 04:18:15MØJKTALL MØJKT 6
2022-05-26 04:17:55MØJKTALL MØJKT 7
2022-05-26 04:17:46MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 04:07:07ZL1RICALL MØJKT 1
2022-05-26 04:01:47MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 03:47:20MØJKTALL MØJKT 4
2022-05-26 03:47:01MØJKTALL MØJKT 5
2022-05-26 03:46:40AB5WXALL MØJKT 1
2022-05-26 03:25:43MØJKTALL MØJKT 3
2022-05-26 03:25:23MØJKTALL MØJKT 5
2022-05-26 03:18:00ZL2JTDALL ZL2JTD 1
2022-05-26 03:17:27MØJKTALL MØJKT 2
2022-05-26 03:07:01MØJKTALL MØJKT 4
2022-05-26 02:28:02WB9RXKALL MØJKT 3
2022-05-26 02:23:22MØJKTALL MØJKT 2
Alltime Heard List
Time (Europe/London) Callsign Target Gateway
2022-05-26 17:57:00MØJKTALL MØJKT
2022-05-26 17:39:08F5DANALL MØJKT
2022-05-26 17:35:13M7LCBALL MØJKT
2022-05-26 17:26:04WB9RXKALL MØJKT
2022-05-26 16:34:572MØOQRALL MØJKT
2022-05-26 16:27:342EØUNEALL GB3CF
2022-05-26 16:27:132EØTWNALL GB3CF
2022-05-26 16:04:18G7EPLALL G7EPL
2022-05-26 16:02:56G7RUPALL MØJKT
2022-05-26 15:43:06MB6CFALL YCS53Ø-79
2022-05-26 15:27:00AB5WXALL MØJKT
2022-05-26 13:17:12M6EDMALL M6EDM
2022-05-26 12:31:582EØKBZALL MØJKT
2022-05-26 12:20:51M7ATA ALANALL GB3CF
2022-05-26 12:04:30F5PSRALL F5ZOJ
2022-05-26 11:29:51GØHMXALL GØHMX
2022-05-26 09:23:12MØWNFALL MØJKT
2022-05-26 08:39:58MØBPYALL MØJKT
2022-05-26 06:32:36AB5WX-NICK*****EA7wG AB5WX
2022-05-26 04:07:07ZL1RICALL MØJKT
2022-05-26 03:18:00ZL2JTDALL ZL2JTD
2022-05-26 00:24:43WB9KAEALL MØJKT
2022-05-25 22:28:07M7RWAALL MØJKT
2022-05-25 22:24:27VK3GTOALL MØJKT
2022-05-25 21:56:58EI3GUBALL MØJKT
2022-05-25 21:51:50ZL2BEZALL MØJKT
2022-05-25 21:44:06VK4MYALL MØJKT
2022-05-25 21:40:45MØXWNALL MØJKT
2022-05-25 19:49:06M7BYDALL MØJKT
2022-05-25 19:41:41VE6DCVALL MØJKT
2022-05-25 19:08:01MØZMSALL MØZMS
2022-05-25 17:56:09M1GURALL GB3CF
2022-05-25 17:10:53GØOQEALL GB3CF
2022-05-25 16:39:21GMØWURALL MØJKT
2022-05-25 16:26:262EØFXOALL GB3CF
2022-05-25 16:05:23M1BIKALL MØJKT
2022-05-25 15:41:58M3HARALL GB3CF
2022-05-25 15:33:54G1TUKALL GB3CF
2022-05-25 11:51:42M6KKWALL MØJKT
2022-05-25 11:13:08MØZPZALL GB3CF
2022-05-25 10:53:44GØDMHALL GB3CF
2022-05-25 10:40:49G1GTXALL MØJKT
2022-05-25 10:37:55F4IMVALL F4IMV
2022-05-25 10:17:36GØUYPALL GB3CF
2022-05-25 10:09:56GW6YMSALL MØJKT
2022-05-25 08:42:07G7WDNALL GB3CF
2022-05-25 07:46:19VK3ALSALL VK3ALS
2022-05-25 06:51:35M1ESMALL GB7PT
YSFReflector-Dashboard V 20210331-2 (GitID unknown) | Last Reload 2022-05-26, 17:57:12 (Europe/London) | get your own at: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard